Despre noi

Anul scolar 2018-2019

GRADINITA RAZA DE SOARE TARGOVISTE
SUBCAPITOLUL   – prescolar 301  BUGET 2018
 Initial -23.01.2018
DENUMIREA INDICATORILOR   TOTAL AN 2018 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM VI
Total cheltuieli( Sect Functionare+Sect Dezvoltare)   225.000 225.000 0 0 0
S,DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)   225.000 225.000 0 0 0
CHELT. CURENTE 01 225.000 225.000 0 0 0
TITLUL I – CH. PERSONAL 10 0 0 0 0 0
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 225.000 225.000,0 0,0 0,0 0,0
BUNURI SI SERVICII 20.01 58.000 58.000 0 0 0
Furnituri de birou 20.01.01 3.000 3.000      
Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.000 3.000     0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 22.000 22.000     0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 6.000 6.000     0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05          
Piese de schimb 20.01.06          
Transport 20.01.07 6.000 6.000      
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.000 1.000     0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0        
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 17.000 17.000      
REPARATII CURENTE 20.02         0
HRANA 20.03 167.000 167.000 0 0 0
Hrana pentru oameni 20.03.01 167.000 167.000 0 0 0
Hrana pentru animale 20.03.02         0
BUNURI – OB. INV 20.05 0 0 0 0 0
Uniforme si echipament 20.05.01         0
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03         0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0   0    
DEPLASARI, DETASARI 20.06 0 0 0 0 0
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01         0
Deplasari în străinătate 20.06.02         0
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT          
TitlulIX ASISTENTA SOCIALA 57 0 0 0 0 0
AJUTOARE SOCIALE 57,02 0 0 0 0 0
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR 57.02.01 0      
Prpgrame din Fondul Social European(FSE)(56,02,01 LA 56,02,03) 0 0 0 0 0
Finantare externa nerambursabila          
DIN CARE
HOTARARI JUDECATORESTI 0 0
SALARII 0 0 0 0 0
DIRECTOR CONTABIL SEF
PROF. CUCULEA CATALINA
 1. DANCIU CRISTINA

 

GRADINITA  RAZA DE SOARE TARGOVISTE
 BUGET SALARII 2018
lei
capitol subcapitol paragraf grupa/titlu articol alineat     COD  BUGET INIȚIAL
65           ÎNVĂȚĂMÂNT – TOTAL CHELTUIELI     1830147
           
 1. Credite de angajament
    1830147
           
 1. Credite bugetare
    1830147
      01     CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 I 1830147
                II 1830147
      10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 I 1830147
              II 1670014
        01 cheltuieli salariale în bani 10   1767187
    01 Salarii de bază 10.01.01 1647000
    02 Salarii de merit 10.01.02
    03 Indemnizații de conducere 10.01.03
    04 Spor de vechime 10.01.04
    05 Spor pentru condiții de muncă 10.01.05
    06 Alte sporuri 10.01.06 43000
    07 Ore suplimentare 10.01.07
    08 Fond de premii 10.01.08
    09 Prima de vacanță 10.01.09
    10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
    11 Fond aferent plății cu ora 10.01.11 59000
    12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12
    13 Indemnizație pentru delegare 10.01.13
    14 Indemnizație pentru detașare 10.01.14
    15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15
    16 Alocații pentru locuințe 10.01.16
    30 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 18187
        02   Cheltuieli salariale în natură 10.02   0
    04 Locuințe de serviciu folosite de salariat și familia sa 10.02.04
    06 Vouchere de vacanță
        03   Contributii 10.03   62960
    01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 23014
    02 Contribuții de asigurări  de șomaj 10.03.02 707
    03 Contribuții de asigurări de sănătate 10.03.03 7517
    04 Contribuții de asigurări  pentru accidente de muncă și boli prof. 10.03.04 245
    06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 1681
    07 Contribuție asiguratorie pentru muncă 29796
DIRECTOR CONTABIL ȘEF
PROF. CUCULEA CATALINA EC DANCIU CRISTINA

 

 

 Raport anual de evaluare internǎ a calitǎţii

Raport pentru anul şcolar   2016-2017 , având starea Finalizat

finalizat la data de 14.10.2017  de cǎtre CEAC, având urmǎtoarea componentǎ:

Membrii comisiei CEAC
Persoana Calitate Ceac Grad Specializare
ALINA ION Membru (Reprezentant Corp Profesoral) Gradul I ÎnvǎIamântul prescolar
ANCUTA GEORGETA OLTEANU Membru (Reprezentant Corp Profesoral) Gradul I ÎnvǎIamântul prescolar
FLORENTINA CIULEI Reprezentant Sindicat
MARIANA CROITORU Coordonator Gradul I ÎnvǎIamântul prescolar
MIHAELA – CARMEN MARUNTU Reprezentant Sindicat
MIHAELA FLOREA Reprezentant Consiliu Parinti

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

NOTǍ:

InformaIiile din aceastǎ primǎ parte, chiar dacǎ nu se reflectǎ direct în calitatea serviciilor educaIionale sunt relevante pentru beneficiarii direcIi şi indirecIi şi le pot orienta opIiunile pentru o unitate şcolarǎ sau alta, pentru un profil de pregǎtire sau pentru o anumitǎ specializare

 1. Date de identificare a unitǎţii de învǎţǎmânt
D01 Denumire completǎ Cod Sirues Judeţ Localitate
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘RAZA DE SOARE’ TARGOVISTE 1090973 DÂMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE
D02 Mediul de rezidenţǎ:
Urban
D03 Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonǎ semiperifericǎ
D04 Scoala sau structurile coordonate sunt situate într-o zonǎ dezavantajatǎ:
Zonǎ dezavantajatǎ din punct de vedere socio- economic (somaj ridicat/ comunitǎIi defavorizate etc.) Nu
Zonǎ cu probleme de acces (zonǎ izolatǎ, drumuri desfundate pe ploaie, inzǎpeziri frecvente, treceri prin pǎdure, treceri peste cale feratǎ, trafic stradal intens etc.) Nu
D05 Tipul unitǎţii de învǎţǎmânt (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
GrǎdiniIǎ cu program prelungit
D06 Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de finanţare:
buget
D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unitǎţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bazǎ, suplimentarǎ şi complementarǎ – şi indiferent de sursǎ – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:
Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs
2464000.00 2266000.00
D08 Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de educaţie:
Unitate de învǎIǎmânt tradiIional, cu clase de învǎIǎmânt alternativ
D09 Responsabilitǎţi în reţea:
unitate cu personalitate juridicǎ, fǎrǎ structuri subordonate
D10 Dacǎ este unitate coordonatoare:
numǎrul total de unitǎIi coordonate (structuri) din subordine 0.00
numǎrul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitateacoordonatoare 0.00
D11 Nivelurile de învǎţǎmânt din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri: Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
antepreşcolar
preşcolar Da Nu
primar
gimnazial
liceal
profesional
postliceal
D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:
D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate
Real
Uman
D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesionalǎ din unitate sunt:
Tehnic
Resurse naturale şi protecIia mediului
Servicii
D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:
Teatru
Muzicǎ
Pedagogic
Coregrafie
Artistic
Teologic
Sportiv
Militar
Arte vizuale
Patrimoniu cultural
D13 Alte forme de învǎţǎmânt şcolarizate în unitate, în afara celei „Învǎţǎmânt de zi”:
AtenIDeoarece evaluarea vizeazǎ întreaga unitate de învǎţǎmânt, pentru unitǎţile în care se regǎsesc şi alte forme de învǎţǎmânt în afara formei „cu frecvenţǎ – zi” informaţiile se colecteazǎ şi la nivelul celorlalte forme existente în unitate.
D14 Numǎrul de schimburi în care funcţioneazǎ şcoala în învǎţǎmântul de zi:
Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
douǎ schimburi
D15 Limba maternǎ / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri)
limba românǎ Da
limba maghiarǎ
limba germanǎ
alte limbi
D16 Limbi strǎine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :
limba englezǎ Nu
limba francezǎ
limba germanǎ
alte limbi
D17a Numǎrul de clase / grupe de elevi/copii din învǎţǎmântul de zi / cuprogram normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent:
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Program de studiu bilingv Program de studiu intensiv Clase cu predare în altǎ limbǎ de circulaIie Total unitate
Numǎrul de grupe din învǎIǎmântul antepreşcolar 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de grupe din învǎIǎmântul preşcolar 14.00 0.00 14.00
Numǎrul de clase din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de clase din învǎIǎmântul gimnazial (V- VIII) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de clase din învǎIǎmântul liceal (IX-XII/XIII) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de clase din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX- a 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de clase la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de clase din învǎIǎmântul postliceal 0.00 0.00 0.00
Total 14.00 0.00 14.00
D17b Numǎrul de clase pregǎtitoare din învǎţǎmântul de zi (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent:
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Program de studiu bilingv Program de studiu intensiv Clase cu predare în altǎ limbǎ de circulaIie
Numarul de clase pregatitoare 0.00 0.00
D18a Precizaţi numǎrul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învǎţǎmântul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total unitate
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar 342.00 0.00 342.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V- VIII) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal ( IX- XII/XIII) 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de elevi la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0.00 0.00 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal 0.00 0.00 0.00
Total 342.00 0.00 342.00
Total grǎdiniIǎ 342.00 0.00 342.00
Total niveluri şcoalǎ 0.00 0.00 0.00
D18b Precizaţi numǎrul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învǎţǎmântul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent, pentru clasapregǎtitoare
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate
Numarul de copii 0.00 0.00
D19a Numǎrul copiilor /elevilor cu CES, peniveluri de învǎţǎmânt (din cei raportaţi la D18), fǎrǎ clasa pregǎtitoare:
Total elevi CES unitate
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar 0.00
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar 4.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII) 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal ( IX-XII/XIII) 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a 0.00
Numǎrul de elevi la stagiile de practicǎ dupǎfinalizarea ciclului inferior al liceului 0.00
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal 0.00
Total 4.00
D19b Numǎrul copiilor /elevilor cu CES, din clasa pregǎtitoare:
Unitate Coodonatoare
Numarul de copii 0.00
D20 Dacǎ în unitate sunt organizate şi alte forme de învǎţǎmânt sau programe (“Învǎţǎmânt seral”, “Cu frecvenţǎ redusǎ”, “Program “A doua şansǎ””), numǎrul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:
Total unitate şi forme de învǎIǎmânt
Numǎr declase Numǎr de elevi Total Clase Total Elevi
Programul „A doua şansǎ” – învǎIǎmânt primar 0.00 0.00 (ante)prescolar 14 342
Programul „A doua şansǎ” – învǎIǎmânt secundar inferior 0.00 0.00 primar 0 0
Cu frecventa – seral: învǎIǎmânt liceal 0.00 0.00 gimnaziu 0 0
Cu frecventa – seral: – învǎIǎmânt postliceal 0.00 0.00 liceu 0 0
Cu frecvenIǎ redusǎ – învǎIǎmânt primar 0.00 0.00 postliceal 0 0
Cu frecvenIǎ redusǎ – învǎIǎmânt gimnazial 0.00 0.00 0 0
Cu frecvenIǎ redusǎ -învǎIǎmânt licealciclul inferior 0.00 0.00 0 0
Cu frecvenIǎ redusǎ -învǎIǎmânt licealciclul superior 0.00 0.00 0 0
Total 0.00 0.00 14 342

SituaIia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializǎri                                        D21 Filiera teoreticǎ

D21a Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil umanist Filologie 0.00 0
Profil umanist ŞtiinIe sociale 0.00 0
Profil real Matematicǎ–informaticǎ 0.00 0
Profil real ŞtiinIe ale naturii 0.00 0
D21b Numǎrul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învǎţǎmântdecat cel de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil umanist Filologie 0.00 0
Profil umanist ŞtiinIe sociale 0.00 0
Profil real Matematicǎ–informaticǎ 0.00 0
Profil real ŞtiinIe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologicǎ

D22a Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul dezi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00 0
producIie media 0.00 0
construcIii instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
mecanicǎ 0.00 0
electric 0.00 0
industrie textilǎ şi pielǎrie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
electromecanicǎ 0.00 0
chimie industrialǎ 0.00 0
tehnici poligrafice 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
economic 0.00 0
comerI 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
protecIia mediului 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D22b Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, în învǎţǎmântul profesional cudurata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00 0
producIie media 0.00 0
construcIii instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
mecanicǎ 0.00 0
electric 0.00 0
industrie textilǎ şi pielǎrie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
electromecanicǎ 0.00 0
chimie industrialǎ 0.00 0
tehnici poligrafice 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
comerI 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D22c Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00 0
producIie media 0.00 0
construcIii instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
mecanicǎ 0.00 0
electric 0.00 0
industrie textilǎ şi pielǎrie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
electromecanicǎ 0.00 0
chimie industrialǎ 0.00 0
tehnici poligrafice 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
comerI 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D22d Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la şcoala postlicealǎ:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
mecanicǎ 0.00 0
informaticǎ 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00 0
energeticǎ 0.00 0
construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
transporturi 0.00 0
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
protecIia mediului 0.00 0
servicii 0.00 0
comerI 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
textile-pielǎrie 0.00 0
producIie media 0.00 0
economic 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
sǎnǎtate şi asistenIǎ pedagogicǎ 0.00 0
sportiv 0.00 0
Total 0.00 0
D22e Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la şcoala de maiştri:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
mecanic 0.00 0
electric 0.00 0
chimie 0.00 0
minier, petrol şi gaze 0.00 0
energetic 0.00 0
metalurgie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
transporturi 0.00 0
textile-pielǎrie 0.00 0
industria alimentarǎ 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D22f Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul„Învǎţǎmânt seral” din unitate,  învǎţǎmântulliceal profil tehnologic:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00
producIie media 0.00 0
construcIii instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
mecanicǎ 0.00 0
electric 0.00 0
industrie textilǎ şi pielǎrie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
electromecanicǎ 0.00 0
chimie industrialǎ 0.00 0
tehnici poligrafice 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
economic 0.00 0
comerI 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
protecIia mediului 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D22g Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul„Învǎţǎmânt seral” din unitate, la şcoala postlicealǎ:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
mecanicǎ 0.00 0
informaticǎ 0.00 0
electronicǎ automatizǎri 0.00 0
energeticǎ 0.00 0
construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
transporturi 0.00 0
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
silviculturǎ 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
industrie alimentarǎ 0.00 0
protecIia mediului 0.00 0
servicii 0.00 0
comerI 0.00 0
turism şi alimentaIie 0.00 0
textile-pielǎrie 0.00 0
producIie media 0.00 0
economic 0.00 0
estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
sǎnǎtate şi asistenIǎ pedagogicǎ 0.00 0
sportiv 0.00 0
Total 0.00 0
D22 Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul„Învǎţǎmânt seral” din unitate, la şcoala de maiştri:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
mecanic 0.00 0
electric 0.00 0
chimie 0.00 0
minier, petrol şi gaze 0.00 0
energetic 0.00 0
metalurgie 0.00 0
materiale de construcIii 0.00 0
construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice 0.00 0
fabricarea produselor din lemn 0.00 0
transporturi 0.00 0
textile-pielǎrie 0.00 0
industria alimentarǎ 0.00 0
agriculturǎ 0.00 0
Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţionalǎ

D23a Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil artistic Arhitecturǎ 0.00 0
Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0
Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0
Profil artistic Muzicǎ 0.00 0
Profil artistic Coregrafie 0.00 0
Profil artistic Arta actorului 0.00 0
Total 0.00 0
D23b Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil pedagogic ÎnvǎIǎtor-educatoare 0.00 0
Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0
Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0
Profil pedagogic Instructor pentru activitǎIi extraşcolare 0.00 0
Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0
Total 0.00
D23c Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Sportiv Profil sportiv 0.00 0
D23d Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil teologic teologic ortodox 0.00 0
Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0
Profil teologic alte culte teologice 0.00 0
Total 0.00 0
D23e Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
Profil militar ŞtiinIe sociale 0.00 0
Profil militar Matematicǎ–informaticǎ 0.00 0
Total 0.00 0
D24 În cadrul unitǎţii (coordonatoare şi structuri), se regǎsesc urmǎtoarele situaţii (DA/NU):
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
în şcoalǎ (începând cuînvǎIǎmântul primar) existǎ clase cu predare simultanǎ
D26b Câţi dintre elevii de etnie rromǎ sunt înregistraţi în evidenţe pe baza autoidentificǎrii din partea familiei
În grǎdiniIǎ În şcoalǎ
Elevi autodeclarati 0.00 0.00

 

în grǎdiniIǎ activitatea cu copiii este organizatǎ pe grupe eterogene din punctul de vedere al vârstei copiilor Nu
D25 Dacǎ unitatea a organizat clasa pregǎtitoare, numǎrul de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:
Numǎr Clase Numǎr Elevi
organizate în grǎdiniIǎ 0.00 0
organizate în şcoalǎ 0.00
 1. Caracteristici ale mediului familial
D26a Structura etnicǎ a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent, pentru învǎţǎmântul de zi este (estimare):
În grǎdiniIǎ numǎrcopii În şcoalǎ numǎrelevi În grǎdiniIǎprocente [%] În şcoalǎprocente [%]
Maghiarǎ/Secui 0 0 0 0
Rromi 0 0 0 0
Alte Etnii 0 0 0 0
Românǎ 342 0 100 0
Total 342 0 100 0
D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învǎţǎmântul de zi, în anul şcolar curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi structuri) este (estimare):
În grǎdiniIǎ numǎrcopii În şcoalǎ numǎrelevi În grǎdiniIǎprocente [%] În şcoalǎprocente [%]
Cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite) 0 0 0 0
Cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit) 178 0 52.05 0
Cel putin un parinte are studii superioare 164 0 47.95 0
Nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) 0 0 0 0
otal 342 0 100 0
Numǎr mediu anistudiu 13.92 0
D28 Dacǎ în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la învǎţǎmântul cu forma „Învǎţǎmânt de zi” şi /sau din programul „Adoua şansǎ” existǎ elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numǎrul de elevi din fiecare grup vulnerabil este urmǎtorul: Spaţiul rezervat(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacǎ este cazul, alte situaţii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupului aparţinǎtor şi a numǎrului de elevi
Formǎ învǎIǎmânt Grup Vulnerabil În şcoalǎ numǎr elevi
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
ÎnvǎIǎmânt de zi Elevi cu nevoi speciale de educaIie (CES) 5 0
ÎnvǎIǎmânt de zi Elevi instituIionalizaIi sau în plasamentfamilial 1 0
ÎnvǎIǎmânt de zi Elevi care trǎiesc în familii monoparentale 20 0
ÎnvǎIǎmânt de zi Elevi care trǎiesc în grija bunicilor sau a altorrude 5 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolarǎ unde este înscris elevul

D29 Distribuţia eevilor în funcţie de timpul mediu dedeplasare la şcoalǎ este (se vor estima condiţiile de acces atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unitǎţile subordonate, numai pentru elevii de la învǎţǎmântul forma “Învǎţǎmânt de zi”):
În grǎdiniIǎ numǎr copii În şcoalǎ numǎr elevi În grǎdiniIǎprocente [%] În şcoalǎprocente [%]
sub 30 de minute 298 0 0 0
intre 30 si 60 de minute 44 0 0 0
peste 60 de minute 0 0 0 0
Total 342 0 100 0
Timp mediu 18.86 0
D30 Distribuţia elevilor din învǎţǎmântul forma “Învǎţǎmânt de zi” din unitate aflaţi înurmǎtoarele situaţii (atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unitǎţile subordonate) este:
Numǎr elevi Numǎr elevi procente[%]
Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 264 0
Cu domiciliul în altǎ localitate, care fac navetǎ zilnicǎ 78 0
Din alte localitǎIi care stau in gazda sau lainternat 0 0
Profilul liceului (militar / teologic) implica organizarea activitatiii in regim de internat 0 0
Total 342 0
D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu-şcoalǎ a cadrelordidactice şi elevilor (se vor menţiona toate situaţiile existente):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
Cu mijloace de transport în comun
Cu mijloace de transport special destinate (transport scolar)
Fǎrǎ mijloace de transport în comun drum accesibil
D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şistructurile subordonate:
PrezenIa mijloacelor de transport
telefon
fax
e-mail
 1. Baza materiala

(1) Infrastructura şcolarǎ

D33 Spaţiul de învǎţǎmânt (pentru toate tipurile de unitǎţi):
Numǎr sǎli
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
Utilizate pt. procesul propriu SpaIiu excedentar în conservare Neutilizate din cauza stǎrii tehnice Utilizate pt. procesul propriu SpaIiu excedentar în conservare Neutilizate din cauza stǎrii tehnice
sǎli de clasǎ 14 0 0 0 0 0
laboratoare/ cabinete şcolare 1 0 0 0 0 0
ateliere şcolare 0 0 0 0 0
D34 Baza sportivǎ / sala de sport:
existǎ
utilizatǎ pt. procesul propriu
închiriatǎ altor unitǎIi de învǎIǎmânt
închiriatǎ pt. beneficiari externi

 D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregǎtitoare

D35a Numǎrul de clase pregǎtitoare care funcţioneazǎ în:
Numǎr clase
sǎli de clasǎ proprii 0
sǎli cu altǎ destinaIie (sǎli de clasǎ, laboratoare , salǎ de sport, etc.) amenajate pentru clasa pregǎtitoare
D35b Numǎrul sǎlilor de clasǎ utilizate exclusiv pentru activitǎţile cu clasa pregǎtitoare
numǎrul sǎlilor de clasǎ 0

D36 Informaţii suplimentare privind grǎdini

D36a Grǎdiniţa funcţioneazǎ:
în clǎdire cu destinaIie de grǎdiniIǎ
D36b În cazul grǎdiniţei cu program prelungit (GPP) sau sǎptǎmânal (GPS), activitatea cu copiii se desfǎşoarǎ:
în sǎli distincte pentru activitatile cu copiii (activitǎIi didactice / sala de mese / dormitoare)

 (2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unitǎţi)

D37a Unitatea dispune de urmǎtoarele servicii de masǎ şi/saucazare:
Cantinǎ / salǎ de mese Da
Internat / spaIii de dormitpentru copii
Semiinternat şi / sau activitate„before school” / „after school”
D37b Dacǎ “Da”, condiţiile de masǎ şi cazare sunt:
Numǎr locuri
Utilizate pt. procesul propriu Închiriat altor unitǎIi de învǎIǎmânt Închiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare
Numǎrul de locuri în sala demese 342 0 0 0
Numǎrul locurilor de cazare 0 0 0 0
D37c Pregǎtirea hranei pentru cantinǎ este asiguratǎ prin:
Bucǎtǎria proprie, având capacitatea de pregǎtire suficientǎ Da
Servicii de catering
Combinat: bucǎtǎrie proprie şi catering
D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical
cabinet medical Da
D38b Dacǎ “Da”, se va preciza
Asigurarea asistenIei cu medic şcolar
Asigurarea asistenIei cucadre medii sanitare Da
D39a Cabinet de asistenţǎ psihopedagogicǎ
Cabinet de asistenIǎ psihopedagogicǎ Da
D39b Dacǎ “Da”, încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesordefectolog/ logoped/ consilier etc) este:
Cu normǎ intreagǎ Da
Cu norma parIialǎ
D40 În unitate este organizat program “After-school” (DA/NU):

  (3) Utilitǎţi

D41 Condiţii din şcoalǎ

D41a Unitatea coordonatoare:
Curent electric Da
Apǎ curentǎ Da
Telefon Da
D41b Structuri subordonate:
Curent electric
Apǎ curentǎ
Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sǎlile de clasǎ în care se desfǎşoarǎ activitatea didacticǎ este fix sau mobil:
mobilier mobil în majoritatea sǎlilor de clasǎ
D42b În cazul claselor cu mobilier fix, care poziţionarea majoritarǎ aacestuia este:
D43 Numǎrul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul necesar clasei pregǎtitoare, specificate MECTS (mobilier: OMECTS 4310 /01.06.2012) este:
0
D44 Informaţii suplimentare privind grǎdiniţa:
InstalaIiile sanitare sunt adaptate vârsteicopiilor (dimensiune, amplasare etc.) Da
Mobilierul este adaptat vârstei copilului Da

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învǎţǎmânt necesare procesului didactic din unitate:
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
dotare suficientǎ
D46 Numǎrul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele didactice necesare clasei pregǎtitoare, specificate MECTS (mobilier: HG 564/302.05.2012) este:
0
D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învǎţǎmânt şi echipamente a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formǎrii profesionale iniţiale din şcoalǎ, în raport cu cerinţele standardelor de pregǎtire profesionalǎ pe domeniile de formare profesionalǎ din cadrul şcolii este:
fabricarea produselor din lemn
electronicǎ automatizǎri
producIie media
construcIii instalaIii şi lucrǎri publice
mecanicǎ
electric
industrie textilǎ şi pielǎrie
materiale de construcIii
electromecanicǎ
chimie industrialǎ
tehnici poligrafice
turism şi alimentaIie
economic
comerI
esteticǎ şi igiena corpului omenesc
agriculturǎ
silviculturǎ
protecIia mediului
industrie alimentarǎ
D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învǎţǎmânt şi echipamente destinate formǎrii iniţiale din şcoalǎ, specifice profilului vocaţional organizat în unitate este:
profil artistic
profil pedagogic
profil sportiv
D49 Fondul de carte din biblioteca şcolarǎ este (apreciere):
Existǎ un fond minim, care sǎ acopere nevoile din unitate
D50 Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cum acoperǎ fondul de carte din biblioteca şcolarǎ nevoile unitǎţii
Biblioteca asigurǎ necesarul de legi, materiale şi alte documente adresate cadrelor didactice
Biblioteca asigurǎ sistematic variantele de manuale alternative, pe discipline şi niveluri de studiu
Biblioteca asigurǎ auxiliare didactice şi mijloace de învǎIǎmânt, altele decât manualul şcolar Da
D51 Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cine sunt utilizatorii bibliotecii
Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
D52 Numǎrul de computere din şcoalǎ şi din unitǎţile subordonate este:
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total
Numǎr de calculatoare utilizate în administraIie (cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecǎ etc.) 2 0 2
Numǎr de calculatoare utilizate exclusiv de cadrele didactice 0 0 0
Numǎr de calculatoare utilizate în activitǎIi cu elevii şi de cǎtre elevi 14 0 14
Numǎr de calculatoare cu acces la internet, utilizate în activitǎIi cu elevii şi de cǎtre elevi 14 0 14
Total 16 0 16
D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învǎţǎmânt, gradul de utilizare efectivǎ a computerelor, în raport cu numǎrul planificat de ore este (estimare):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
50-74% din orele planificate
D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se va preciza dacǎ unitatea şcolarǎ
dispune de soft educaIional pentru câteva discipline
D55 Unitatea a creat şi gestioneazǎ un site internet al şcolii
Da
D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacǎ în pregǎtirea şi derularea activitǎţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:
enciclopedii electronice Da
filme pe CD/DVD, fotografii digitale Da
platformǎ de e-learning Da
 1. Resursele umane

(1) Informaţii privind cadrele didactice din unitate

D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Numǎr cadre didactice Structurǎ [%]
Numǎr cadre didactice cu doctorat 0 0
Numǎr cadre didactice cu gradul I 18 62.07
Numǎr cadre didactice cu gradul II 7 24.14
Numǎr cadre didactice cu definitivat 4 13.79
Numǎr cadre didactice fǎrǎ definitivat 0 0
Numǎr personal didactic necalificat 0 0
Total 29 100
D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Numǎr cadre didactice Total unitate [%]
Numǎrul total de cadre didactice din şcoalǎ (pentru toate disciplinele) 29 100
Numǎrul de cadre didactice calificate 29 100
Numǎrul de cadre didactice care domiciliazǎ în altǎ localitate decât şcoala în care predau (navetişti) 11 37.93
Numǎrul cadrelor didactice nou venite în şcoalǎ 2 6.9
Numǎrul de cadre didactice colaboratori 0 00

(2) Informaţii privind acoperirea normelor didactice

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat (unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Numǎr cadre didactice
Numǎrul total de norme didactice (pentru toate disciplinele) 29.00
Numǎrul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice 29.00
Numǎrul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora 0.00
Numǎrul de norme acoperite cu colaboratori, angajaIi la plata cu ora 0.00
D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:
Disciplinǎ de studiu Grad de acoperire
Alte
Biologie, şt.naturii
Chimie
Consiliere Acoperire integralǎ
Culturǎ civicǎ
Discipline de specialitate
Discipline economice
EducaIie antreprenorialǎ
EducaIie fizicǎ
EducaIie muzicalǎ
EducaIie plasticǎ
EducaIie tehnologicǎ
Educatoare Acoperire integral
Fizicǎ
Geografie
Informaticǎ, IT
InvǎIǎtor / institutor
Istorie
Limba latinǎ
Limba românǎ
Limbi moderne
Maiştri instructori
Matematicǎ
Puericultor
Religie
Ştiinte socio-umane

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare:
În grǎdiniIǎ În şcoalǎ
la nivelul normativelor
D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare:
În grǎdiniIǎ În şcoalǎ
sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: numǎr de directori:
numǎr de directori conform normativelor 1
numǎr de directori existent în unitate
D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)
Calificare Grad didactic Vechimeadidacticǎ Participarea la cursuri de formare în management
Director Educatoare Gradul I 16 Da
Director Adjunct 0
Director Adjunct 0
Director Adjunct 0

(5) Formarea continuǎ

D64 Numǎrul de ore de participare a cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) la programe de formare continuǎ acreditate, în anul şcolar anterior:
Ore Numǎr mediu ore pe cadru didactic
Numǎr ore de participare 1198 41.31
D65 Numǎrul cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic (numǎrul de participanţi la stagii de formare TIC):
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total
Numǎrul de participanIi la stagii de formare TIC 4 0 4
D66 Dacǎ în unitate sunt organizate clase pregǎtitoare, precizaţi numǎrul cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în acest scop (numǎrul de participanţi la stagii de formare pentru clasa pregǎtitoare) este:
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate Total
Numǎrul de participanIi la stagii de formare pentru clasa pregǎtitoare 0 0 0

 

Situaţii ale unitǎţii, din anul şcolar anterior

D67 – Efectivele şcolare pe niveluri de învǎţǎmânt existente anul şcolar anterior în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri)

D67a Efective şcolare din învǎţǎmântul de zi, pe niveluri
Numǎr elevi
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar 0
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar 342
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII) 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII) 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a 0
Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil vocational (IX-XII/XIII) 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal 0
Total 342
Total grǎdiniţǎ 342
Total niveluri şcoalǎ 0
Total liceu 0
Total profesional 0
D67b Efective şcolare pentru învǎţǎmântul de zi, pentru clasa pregǎtitoare
Numǎr Elevi
Numarul de copii 0
D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de învǎţǎmânt (” A doua şansǎ”, ” Învǎţǎmânt seral”, ” Cu frecvenţǎ redusǎ”) din şcoala coordonatoare şi structuri
Numǎr Elevi
Efective şcolare cuprinse în alte forme de învǎIǎmânt 0
 1. Participarea elevilor în anul şcolar anterio
D68a Dacǎ a existat nivelul preşcolar în anul şcolar anterior, numǎrul total de zile absente este:
Absente
numǎrul de absenIe motivate 0
numǎrul de absenIe nemotivate 0
Total absenţe pe an 0
Numǎr mediu absenţe pe copil 0
D68b Numǎrul de absenţe ale elevilor din învǎţǎmântul forma “Învǎţǎmânt de zi”, în anul şcolar anterior (numǎr ore de absenţǎ pe an):
Absente
numǎrul de absenIe motivate 0
numǎrul de absenIe nemotivate 0
Total absenţe pe an 0
Numǎr mediu absenţe pe copil

D69 – Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri (şcoala coordonatoare şi structuri):

D69a Efectivele şcolare din învǎţǎmântul de zi
Înscrişi laînceput În evidenIǎ la sfârşit Înscrişi peparcurs TransferaIi Elevi care au abondon at SituaIie finalǎ
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar 342 342 0 0 0 342
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII) 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil tehnologic (IX- XII/XIII) 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil vocational (IX- XII/XIII) 0 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal 0 0 0 0 0 0
Total 342 342 0 0 0 342
Total grǎdiniţǎ 342 342 0 0 0 342
Total niveluri şcoalǎ 0 0 0 0 0
D69b Pentru unitǎţile care au organizat şi alte forme de învǎţǎmânt (“Învatamânt seral”, “Cu frecventa redusa”, “Program “A doua sansa””) în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:
Înscrişi laînceput În evidenIǎ la sfârşit Înscrişi peparcurs TransferaIi Elevi care au abondonat SituaIie finalǎ
Total elevi (toate nivelurile) 0 0 0 0 0 0

 VII. Situaţia şcolarǎ la sfârşitul anului şcolar precedent                                                            (1) Flux şcolar

D70 – Situaţia şcolarǎ a elevilor (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului şcolar anterior:

D70a Situaţia elevilor din învǎţǎmântul de zi
SituaIia la final de an, înaintea examenului de corige
RepetenIi CorigenIi SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ RepetenIi dupǎ corigenIǎ SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ dupǎ corigenIǎ
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV) 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII) 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil vocational (IX-XII/XIII) 0 0 0 0 0
Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt din şcoalǎ:
SituaIia la final de an, înaintea examenului de corigenIǎ SituaIie finalǎ, dupǎ examenul de corigenIǎ
RepetenIi CorigenIi SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ RepetenIi dupǎ corigenIǎ SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ dupǎ corigenIǎ
Numǎrul total de elevi din unitate, în alte forme de învǎIǎmânt 0 0 0 0 0
D70c Pentru unitǎţile de învǎţǎmânt care au organizat în acest an şcolar clase pregǎtitoare, numǎrul de elevi din aceste clase care aufrecventat anterior gradiniţa este:

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul primar, forma “Învǎţǎmânt de zi”, în funcţie de calificativele la sfârşitul anului şcolar anterior:
Numǎr de elevi din clasele I-IV în distribuIie pe discipline
Nesatisfǎcǎtor Satisfǎcǎtor Bine Foarte bine Total
Limbǎ şi comunicare 0 0 0 0 0
Matematicǎ 0 0 0 0
D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul forma “Învǎţǎmânt de zi”, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri
Numǎr de elevi, pe grupe de medii
5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10 SituaIie neîncheiat ǎ Total
ÎnvǎIǎmântulgimnazial 0 0 0 0 0 0 0
ÎnvǎIǎmântulliceal 0 0 0 0 0 0 0
ÎnvǎIǎmântulpostliceal 0 0 0 0 0 0 0
ÎnvǎIǎmântulprofesional 0 0 0 0 0 0 0
D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior:
Numǎr de elevi, pe grupe de medii
5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10 SituaIie neîncheiat ǎ Total
Total elevi (toate nivelurile) 0 0 0 0 0 0 0
D73a Numǎrul elevilor din unitate care au absolvit în anul şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenIi învǎIǎmânt “cu frecvenIǎ zi” Nr absolvenIi alte forme
Numǎrul absolvenIilor inv.primar(clasa a IV-a) 0 0
Numǎrul absolvenIilor de gimnaziu (clasa a VIII-a) 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu-ciclu inferior (clasa a X-a) 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu(clasele a XII-a si a XIII-a) 0 0
Numǎrul absolvenIilor stagiilor de pregǎtire practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului 0 0
Numǎrul absolvenIilor de învǎIǎmânt profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X a 0 0
Numǎrul absolvenIilor din învǎIǎmântul postliceal 0 0
Numarul de elevi 0 0
D73b Numǎrul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimeiclase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)
Numǎr elevi laînceput de an Numǎr absolvenIi NumǎrrepetenIi SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ
Numarul de elevi 0 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

D74 În cazul unitǎţilor cu nivel liceal, media minimǎ de intrare în clasa a IX-a la forma “Învǎţǎmânt de zi”, pentruultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat înintervalul de notare:
Elevi cuprinşi în acest an Media minimǎ de intrare în liceu, în anul de referinIǎ
clasa a IX-a
clasa a X-a
clasa a XI-a
clasa a XII-a
D75 În cazul unitǎţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din invǎţǎmântul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei conform opţiunii exprimate, dupǎ promovarea testelornaţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele naIionale(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a
Elevii din clasa a IX-a
Elevii din clasa a X-a
Elevii din clasa a XI-a
Elevii din clasa a XII-a

(3) Rezultate la evaluǎri naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţionalǎ ); informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul şcolar anterior (fǎrǎ serii anterioare):
Numǎrul elevilor cu note în intervalul
Denumire Sub 5 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10 Total
Limba maternǎ 0 0 0 0 0 0 0
Limba romanǎ 0 0 0 0 0 0 0
Matematicǎ 0 0 0 0 0 0 0
D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul şcolar anterior (fǎrǎ serii anterioare):
Sub 6 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10 Total
ÎnvǎIǎmânt forma “cu frecvenIǎ-zi” 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în anul şcolar anterior (absolvenţi înscrişi la examen şi absolvenţi care au promovat examenul):
Numǎr absolvenIi înscrişi laexamen Numǎr absolvenIi
Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) – învǎIǎmânt “cu frecvenIǎ- zi” 0 0
Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) – alte forme 0 0
Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) – învǎIǎmânt “cu frecvenIǎ- zi” 0
Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) – alte forme 0 0
ÎnvǎIǎmânt postliceal (certificare de nivel 3+) – învǎIǎmânt “cu frecvenIǎ- zi” 0 0
ÎnvǎIǎmânt postliceal (certificare denivel 3+) – alte forme 0 0
D79 Numǎrul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regǎsesc în anul şcolar curent în diferite unitǎţi de învǎţǎmânt:
ÎnvǎIǎmânt “cu frecvenIǎ – zi” Alte forme
Numǎrul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniIǎ 0 0
Numǎrul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul de copii care au finalizat grǎdiniIa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa I 0 0
Numǎrul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul absolvenIilor de clasa a IV- a ai acestei şcoli, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolarǎ 0 0
Numǎrul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul absolvenIilor de clasa a VIII-a ai acestei şcoli, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu 0 0
Numǎrul absolvenIilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuǎ studiile în învǎIǎmântul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învǎIǎmânt 0 0
Numǎrul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului, în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practicǎ de 6 luni 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului (ciclul superior ) 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învǎIǎmânt postliceal 0 0
Numǎrul absolvenIilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învǎIǎmânt superior 0 0
Numǎrul absolvenIilor învǎIǎmântului postliceal în anul şcolar precedent 0 0
Numǎrul absolvenIilor învǎIǎmântului postliceal din unitate care s-au înscris în învǎIǎmântul superior 0 0
 1. Experienţa în evaluǎri internaţionale

România a participat la evaluǎri internaţionale (PIRLS – investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS – investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematicǎ şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacitǎţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lecturǎ, de matematicǎ şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizǎrii obligatorii).

În legǎturǎ cu experienţa unor astfel de evaluǎri, se va preciza dacǎ:

D80a Çcoala a participat, prin elevi de vârstǎ corespunzǎtoare, la evaluǎri în cadrul:
Varianta Dvs
PIRLS
TIMSS
PISA
D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a informaţiilor obţinute din experienţa participǎriiRomâniei la astfel de evaluǎri (analize de obiective, de instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte metodologice specifice):
Nu şti
 1. Alte realizǎri în activitatea şc

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unitǎţii, prinorganizarea de grupe / clase de învǎţǎmânt alternativ, precizaţi numǎrul acestora, pe niveluri, precum şinumǎrul de copii / elevi cuprinşi în alternativa educaţionalǎ respectivǎ:
Numǎr grupe / clase Numǎr copii / elevi
preşcolar 4 107
primar 0 0
gimnazial 0 0
liceu 0 0
D82 – Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolarǎ şi profesionalǎ / asistenţǎ psihopedagogicǎ pe parcursul celor patru ani de studiu, în vederea profesionalizǎrii şi/sau a continuǎrii educaţiei în ciclulurmǎtor (estimare):
Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a
Niciunul Niciunul
D83 – Numǎr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pediscipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a participǎrii la aceste evenimente, începând cu faza judeţeanǎ (municipiul Bucureşti):
0

 (2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 – Numǎrul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):
11
D85 – Numǎrul cadrelor didactice din şcoalǎ care sunt autori / coautori de manuale şcolaresau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:
7

(3) Aspecte manageriale

D86 – Numǎrul de discipline opţionale din oferta şcolii:
D87 – Numǎrul elevilor care învaţǎ în clase bilingve sau cu predare intensivǎ a unei limbi strǎine:
D88 – Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizǎri,participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din fonduri structurale, din Programul de învǎţare pe tot parcusul vieţii etc.), activitǎţiproductive, prestǎri servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):
0

 PARTEA II-A

DESCRIEREA ACTIVITǍŢILOR DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII REALIZATE

 Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii

Nr. crt. Nume Tip Activitate Obiective Datǎînceput Datǎ sfârşit
1 Analiza avantajelor pentru parinti , copii si cadre didactice a proiectului ,, Gradinita de vara” 2, 2
 • mentinerea unei bune frecvente si in lunile de vara
 • atragerea parintilor privind participarea la activitatile extracurriculare.
12.06.2017 21.07.2017
Responsabilitǎţi: - directorul

 • coordonatorul si colaboratorii proiectului
 • responsabilii institutiilor partenere
Indicatori realizare: - cuprinderea in proiect a unui numar cat mai mare de copii care provin din medii defavorizate (80%)- participarea activa a cel putin 70% din parintii copiilor implicati in proiect
Comentarii:
 • Concluzii: Intarirea relatiei gradinita – familie – comunitate in scopul cunoasterii familiilor defavorizate si cuprinderea copiilor in programe educative de tipul Gradinita de vara
 • Realizat în proporţie de 100 %
 • Lecţii învǎţate: - eficienta utilizarii unor metode inovatoare de invatare in contexte nonformale
- participarea copiilor din medii defavorizate a condus si la satisfactia parintilor, precum si la formarea unor atitudini de toleranta si acceptare.
2 Imbunatatirea procesului didactic prin modernizarea bazei materiale 3, 3 - eficientizarea si modernizarea procesului didactic la fiecare grupa prin dotarea cu materialele necesare a spatiului scolar. 16.01.2017 30.06.201
Responsabilitǎţi: -director-responsabil CEAC-contabil-administrator
Indicatori realizare: - achizitionarea de imprimante, videoproiector,smart board – tabla interactiva.

 • dotarea bibliotecii cu seturi de planse si softuri educationale
 • achizitionarea unor piese de mobilier adaptate invatamantului prescolar (masute, scaunele, dulapuri si altele )
Comentarii:
 • Concluzii: - largirea sferei activitatilor in care sunt utilizate softurile educationale

– folosirea de catre toate cadrele didactice a materialelor din dotarea bibliotecii gradinitei

 • Realizat în proporţie de 95 %
 • Lecţii învǎţate: - Organizarea si desfasurarea unor activitati in care sa fie utilizate instrumente TIC
  • Cresterea numarului cadrelor didactice care utilizeaza in activitatedidactica aceste instrumente
  • necesitatea dotarii bibliotecii cu materiale didactice diverse si de actualitate

Activitǎţi de evaluare internǎ

Nr. crt. Nume Tip Cercetare Obiective Datǎînceput Datǎ sfârşit
1 Evaluarea aplicarii curriculumului pentru invatamantul prescolar ObservaIie directǎ a metodei pedagogice
 • utilizarea unor metode si tehnici variate adaptate nivelului de varsta
 • corelarea etapelor demersului didactic
31.10.2016 30.06.2017
Responsabilitǎţi: - comisia CEAC

 • comisia metodica
 • responsabilul activitatilor educative
 • directorul
Indicatori realizare: - 15 asistente cu observarea directa a activitatii didactice

 • 9 interasistente
 • 15 portofolii ale cadrelor didactice si 28 portofolii ale copiilor
Comentarii:
 • Concluzii: - Este necesara o buna cunoastere a psihologiei copilului, selectarea unor strategii didactice eficiente si aplicarea unor instrumente de evaluare menite a evidentia progresul prescolarilor
 • Realizat în proporţie de 100 %
 • Lecţii învǎţate: - Utilizarea metodelor activ – participative si o buna cunoastere a copiilor au condus la rezultate deosebite in urma aplicarii curriculum-ului

– Necesitatea desfasurarii unor activitati diferentiate,adaptarea continuturilor la particularitatile individuale si de varsta ale copiilor

2 Satisfactia beneficiarilor ( directi si indirecti ) si a cadrelor didactice privind eficienta proiectelor educationale Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor
 • elaborarea unor chestionare de satisfactie pentru cadre didcatice si parinti privind derularea proiectelor educationale.
 • aplicarea chestionarelo r pe un esantion de 150 parinti si

12 cadre didactice

– prelucrarea si interpretarea rezultatelor

13.02.2017 31.05.2017
Responsabilitǎţi: - Comisia CEAC

 • Responsabilul comisiei pentru activitati extracurriculare, programe si proiecte educative
 • Consilierul scolar
Indicatori realizare: - 162 chestionare aplicate- planul de masuri in urma analizei raspunsurilor
Comentarii:
 • Concluzii: In urma centralizarii chestionarelor aplicate parintilor, am constatat ca acestia au apreciat pozitiv activitatile definindu-le ca: educative, atractive, interesante, distractive,aducand satisfactie copiilor.

– implicarea consilierului psiho-pedagogic in timpul derularii actiunilor a eficientizat colaborarea tuturor beneficiarilor.

 • Realizat în proporţie de 100 %
 • Lecţii învǎţate: - prin implicarea parintilor, a cadrelor didactice si a copiilor in derularea programelor educationale si a proiectelor Erasmus + s-a aprofundat relatia copil-gradinita- familie
-cei implicati au inteles eficienta implementarii unor astfel de actiuni.

 PARTEA A III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢǍ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICǍ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi STANDARDELE DE REFERINTA

Nr. crt. Indicator Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine Excelent
ÎnvǎIamântul prescolar
DOMENIU Capacitate instituIionalǎ
Subdomeniu Baza materialǎ (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor deînvǎIǎmânt şi auxiliarelor curriculare x
2 Accesibilitatea spaIiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaIiilor şcolare x
4 Dotarea cu tehnologie informaticǎ şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învǎIǎmânt şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaIiilor şcolare x
7 ExistenIa şi caracteristicile spaIiilor şcolare x
8 ExistenIa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare x
9 ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor administrative x
10 ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaIiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaIiilor şcolare x
Subdomeniu Resurse umane
1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personaluluinedidactic x
2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitǎIii tuturor celor implicaIi în activitatea şcolarǎ, în timpul desfǎşurǎrii programului x
2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 ExistenIa şi funcIionarea sistemului de comunicare internǎ şi externǎ x
5 ExistenIa şi funcIionarea sistemului de gestionare a informaIiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaIiilor. x
6 ExistenIa, structura şi conIinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 FuncIionarea curentǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt x
8 Organizarea internǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt x
DOMENIU Eficacitate educaIionalǎ
Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinIificǎ sau metodicǎ, dupǎ caz
1 Activitatea metodicǎ a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinIificǎ x
Subdomeniu Activitatea financiarǎ a organizaIiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 ExecuIia bugetarǎ x
Subdomeniu ConIinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaIionale x
2 ExistenIa parteneriatelor cu reprezentanIi ai comunitǎIii x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x
Subdomeniu Rezultatele învǎIǎrii
1 Evaluarea rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activitǎIile extracurriculare (extra-clasǎ şi extra-şcolare) x
DOMENIU Managementul calitǎIii
Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învǎIǎrii
1 Optimizarea accesului la resursele educaIionale x
Subdomeniu Baza de date actualizatǎ sistematic, referitoare la asigurarea internǎ a calitǎIii
1 Constituirea bazei de date a unitǎIii de învǎIǎmânt x
Subdomeniu FuncIionalitatea structurilor de asigurare a calitǎIii educaIiei,conform legii
1 Constituirea si funcIionarea structurilor responsabile cu evaluarea internǎ a calitǎIii x
Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicǎ a calitǎIii corpului profesoral
1 Evaluarea calitǎIii activitǎIii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învǎIǎrii
1 ExistenIa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluǎrii învǎIǎrii x
Subdomeniu Proceduri privind iniIierea, monitorizarea şi revizuirea periodicǎ a programelor şi activitǎIilor desfǎşurate
1 Revizuirea ofertei educaIionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calitǎIii
1 Dezvoltarea profesionalǎ a personalului x
2 ExistenIa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituIionalǎ x
3 ExistenIa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitǎIii x
Subdomeniu TransparenIa informaIiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, dupǎ caz, certificatele, diplomele şi calificǎrile oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educaIionalǎ a şcolii x

PARTE A IV-A

PLANUL DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMǍTOR

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii:

Nr. crt. Nume Tip Activitate Obiective Datǎînceput Datǎ sfârşit
1 Imbunatatirea calitatii sistemului de comunicare interna si externa 6, 6
 • revizuirea unor proceduri interne de asigurare a calitatii
 • elaborarea unor proceduri specifice asigurarii calitatii
16.10.2017 15.12.2017
Responsabilitǎţi: -Comisia CEAC

 • Director
 • Contabil
 • Comisia Metodica
 • Alte comisii pe probleme
Indicatori realizare: - revizuirea unor proceduri interne existente- elaborarea unor proceduri necesare in unele compartimente
Detalii: - transmiterea informatiilor actualizate- informarea factorilor interesati
2 Imbunatatirea gradului de implicare in parteneriate cu agenti culturali, educationali si economici 3, 1
 • realizarea contractelor de parteneriat
 • derularea unor actiuni comune in baza unor termeni stabiliti de comun acord
15.01.2018 04.06.201
Responsabilitǎţi: - responsabilul  cu activitatile extracurriculare

 • directorul
 • contabil
 • comisia CEAC
 • cadrele didactice
Indicatori realizare: - identificarea de parteneri- incheierea unui numar mare de parteneriate-proiectarea activitatilor ce urmeaza a fi derulate
Detalii: - analiza necesitatilor in cadrul Consiliului Profesoral

 • identificarea/ contactarea institutiilor si agentilor dispusi sa colaboreze
 • incheierea de parteneriate
 • dezvoltarea continua a colaborarii

Activitǎţi de evaluare internǎ 

Nr. crt. Nume Tip Cercetare Obiective Datǎînceput Datǎ sfârşit
1 Evaluarea atitudinii parintilor fata de gradinita Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficia  rilor
 • identificarea motivelor de insatisfactie daca exista
 • cresterea satisfactiei parintilor fata de activitatea gradinitei
02.07.2018 31.08.2018
Responsabilitǎţi: -Cadre didactice-Comisia CEAC-Director
Indicatori realizare: -numar mare de copii inscrisi

 • implicarea parintilor in actiunile gradinitei
 • identificarea a cel putin 2 motive de insatisfactie
Aspecte reţinute: -Este necesara transparenta procesului instructiv educativ, parintii trebuie sa fie in permanenta informati.-Este important numarul mare de cadre didactice calificate si parcurg stagii de formare.
2 Evaluarea beneficiilor derularii parteneriatelor Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor - identificarea nevoilor de diversificare a activitatilor desfasurate in parteneriat-determinarea satisfactiei partilor implicate 14.05.2018 22.06.2018
Responsabilitǎţi: - Responsabilul cu activitatile educative

 • comisia CEAC
 • Director
 • Partenerii implicati
Indicatori realizare: - cel putin 5 parteneriate noi incheiate- cel putin 2 aparitii in mass media
Aspecte reţinute: Mediatizarea activitatilor desfasurate in parteneriat conduce la dorinta de implicare activa a partenerilorExistenta parteneriatelor incheiate constituie oportunitati pentru promovarea imaginii gradinitei.

Director,

 AN SCOLAR 2015-2016

Gradinita Raza de Soare din Targoviste:

este cea mai mare din judet, avand inscrisi 370 de prescolari si 52 de angajati;

Este gradinita de aplicatie pentru elevii liceului pedagogic din 1970

(Colegiul National C-tin Cantacuzino, in prezent) si pentru studentii Universitatii Valahia din Targoviste (2010)

In 2016, gradinita a primit Premiul de Excelenta in Educatie “Prof. Mihalache Draghicean

ISTORICUL GRĂDINIŢEI:

Prin Decizia Consiliului Popular Judeţean nr 526 /69 se deschide în anul 1969 Grădiniţa cu program prelungit nr 8 din Târgovişte, cu un efectiv de 250 de copii, cuprinşi în 8 grupe de preşcolari (3-6 ani). În anul 1976, dat fiind solicitările de cuprindere a copiilor în grădiniţă, s-a dat în folosinţă încă un corp de clădire cu 4 săli de clasă, tot cu program prelungit. Între anii 2002 – 2003, grădiniţa a funcţionat cu cel mai mare număr de grupe din istoria ei: 19 grupe (program prelungit şi program normal). Din anul 2000, s-a înfiinţat o grupă de copii cu CES, care aparţine Şcolii Speciale din Târgovişte şi care funcţionează şi în prezent.

Grădiniţa a avut personalitate juridică de la înfiintare până în aprilie 1982, când a trecut sub patronatul Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte până la 1 ianuarie 1997 şi a obţinut titlul de unitate reprezentativă.

Amplasată în microraionul 9, lângă Şcoala nr 8 Mihai Viteazul, este cea mai mare unitate de învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa. În ţară există doar 2 unităţi preşcolare cu această arhitectură deosebită (fiecare sală de grupă are sală de mese şi grup sanitar propriu). De-a lungul timpului, în grădiniţă au funcţionat şi grupe cu orar normal, dar o perioadă foarte scurtă.

Gradinita Raza De Soare
În 1968 a fost înfiinţată creşa, care a aparţinut grădiniţei până în anul 2009, iar unitatea a funcţionat până la această dată sub denumirea Grădiniţa nr 8 cuplată cu creşa.

Începând cu anul 1970, a devenit grădiniţă de aplicaţie a Liceului Pedagogic, azi Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino, unde elevii au susţinut practică pedagogică, îndrumaţi de educatoare. Cadre didactice din gradiniţă au îndrumat practică pedagogică şi pentru elevele Colegiului particular Cristian Ersek.

La 21 octombrie 2005, Grădiniţa nr 8 a primit o nouă denumire – Grădiniţa “Rază de Soare”.

În prezent, în grădiniţă sunt înscrişi 370 de copii de 3-6 ani care îşi desfăşoară activitatea în sistem de învăţământ tradiţional (10 grupe) si în alternativa Step by step (4 grupe).

Personal didactic

29 cadre didactice, din care 24 sunt profesori pentru educatie timpurie, 1 este institutor si 4 sunt educatoare;

din cele 29 de cadre didactice, 18 au gradul didactic I, 9 au gradul didactic II si 2 au definitivatul in invatamant;

din cele 29 de cadre didactice, 7 sunt metodiste ISJ Dambovita pentru invatamantul prescolar , 1 este responsabil de cerc pedagogic, 1 este membru in Consiliul Consultativ al ISJ Dambovita, 9 sunt experti in managementul educational

3 cadre didactice din gradinita au primit distinctia Gheorghe Lazar pentru rezultate deosebite

cele 29 de cadre didactice au absolvit diverse cursuri de formare in specialitate: Metoda proiectelor, Educati asa!,Educatia inclusiva, Educatia inclusiva multiculturala, TIC, Gradinita si comunitatea, Noi abordari ale educatiei timpurii, cursuri de metodisti, mentori;

cadre didactice din gradinita noastra sunt membri ai unor comisii de evaluare pentru concursul de titularizare in invatamant, in cadrul unor concursuri si programe judetene

2. Personal didactic-auxiliar

1 contabil sef

1 administrator

3. Personal nedidactic

15 ingrijitoare

1 muncitor intretinere

2 muncitori bucatarese

1 muncitor spalatorie

2 muncitori oficiu hrana

Aspecte privind activitatea din gradinita:

Proiecte cu finantare europeana:

Programul Comenius – Proiect școlar multilateral cu tema “Învață de la toate și din orice “ (Learn from all and everything ), 2007-2009.

Parteneri: Romania – Gradinita  Raza de Soare Targoviste, Spania – Colegio Publico Pedro de Valdivia, Danemarca –  Bernadottescolen, Italia – Instituto Comprensivo Mazzarino; pagina Web a proiectului www.learning2gether.org

Programul Comenius – Proiect școlar multilateral cu tema “Pământul – casa noastră comună” (The Earth – our common home ), 2009-2011

Parteneri: Romania- Gradinita Raza de Soare Targoviste, Finlanda – Grădiniţa Lastentalo Mukulax , Bulgaria- Grădiniţa Parvi Yuni, Polonia – Şcoala primară din Sławkowo, Ungaria – Şcoala specială Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Slovenia- Vrtec  Jelka, Turcia – Elma Şekeri Anaokulu; pagina web a proiectului este: http://www2.arnes.si/~vjljeoh/

Programul Erasmus+, proiectul cu tema “Traditional si modern” (,,Modernity and traditions”), 2014-2017;

Parteneri: Romania – Gradinita Raza de Soare Targoviste,Akademia Maluchów, Wielkopolskie, PoloniaTselodnevna Detska Gradina”Parvi Yuni”, Baniska, BulgariaYenimahalle ilkokulu, Kocaeli, Turcia

In prezent, Gradinita Raza de Soare din Targoviste este singura din judet in care se deruleaza un proiect de acest gen.

Cursuri de formare individuala a cadrelor didactice cu finantare europeana prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei şi Formării Profesionale:

Ion Alina: Action methods improving motivation and quality in the learning situations – 2010, Finlanda;

Pătulea Iuliana – Group dynamic and social skills in the classroom – 2011, Italia;

Ene Ana-Maria – Acting with clear mind and good consciousness – CleanEurope: Grundtvig workshop – 2012, Austria

Ciulei Florentina:

Anghel Raluca si Moldoveanu Elisabeta: Interacting in Madrid.Teaching and learning strategies using games and drama activities – Spania, iulie 2010

Ene Raluca: “Le jardin monument vivant, Pedagogie de jardin dans l’Europe” , Franta, Paris, iulie 2011

Moldoveanu Elisabeta: Discovering multicultural Europe with the Dragon, 2007, Polonia;

Tomescu Victoria – Le Grand Tour en Europe: Art, Paysage, Jardins, Creativite, Innovation – 2010, Italia;

Croitoru Mariana: “Le Grand Tour en Europe: Art, Paysage, Jardins, Creativite, Innovation”, iulie 2011, Franta, Tours

Ene Ana-Maria: Group dynamic and social skills in the classroom – 2007, Portugalia;

Ene Ana-Maria şi Moldoveanu Elisabeta – Action methods improving motivation and quality in the learning situations – 2009, Cipru;

Petre Vasilica şi Poeţică Doina – Modalitè de Formation des Parents – 2007, Italia;

Rezultate obtinute la concursuri si festivaluri scolare:

Premiul I si 1 calculator -“Festivalul Inocentei- Festivalul Papusilor vii”, faza judeteana, 2007;

Premiul III si Premiul de popularitate – Made for Europe (Olimpiada proiectelor şcolare), 2008, cu revista Proiectului Comenius “Invata de la toate si din orice”, faza judeteana

Mentiune – Made for Europe, 2009, cu pagina Web learning2gether.org a proiectului Comenius “Invata de la toate si din orice”;

Premiul I – Made for Europe, 2016, cu revista proiectului Erasmus+ – “Carte de bucate”, faza judeteana

2 mentiuni la Concursul National “Dincolo de cuvinte” (Strategia Nationala de Actiuni Comunitare), 2016, faza judeteana

Premiul I- Concursul judetean de educatie rutiera “Stiu sa circul corect!”, Targoviste, 2013, 2014, 2015;

Premiul I- Concursul judetean “Traditii si obiceiuri de Paste”, Aninoasa, Dambovita, 2013, 2014, 2015

Premiul I, II, III – Concursul judetean “Cantec, joc si voie buna”, Targoviste, 2010-2015

Numeroase premii I, II, III, Mentiuni la diverse concursuri judetene:

Concursul Judetean “Culoare albastra, culoare europeana”

Concursul judetean “Festivalul Primaverii”, Targoviste, 2013, 2014

Concursul Interjudetean “Martinica te provoaca sa inveti prin joaca”, Brasov, 2013-2016

Concursul Interjudetean ”Iepurasul de Pasti”, Brasov, 2016

Numeroase premii I, II, III, Mentiuni la diverse concursuri nationale:

Piticot, Coloram si invatam, Voinicel, Istetel, Mestesugasul, Incondeiasul

Numeroase premii I, II, III, Mentiuni la diverse concursuri internationale:

Europrescolarul, TimTim- Timy, Smarty

Programe si Proiecte Educationale Nationale:

Curcubeul Schimbarii, 2013-2016

Proiectul Spring Day 2006 in Europe a fost desfăşurat de Grădiniţa Rază de Soare, alături de comunitatea locală, finalizându-se cu un spectacol dedicat zilei Europei şi cu inserări pe internet: Propunerea mea pentru Europa – Alimentaţia sănătoasă şi Drepturile copilului, pe forum: impresii în urma derulării Programului Educăm aşa!, Poemul Păcii, Raportul final – Noi, alături de U.E., participarea la acţiunile PROEUROPA, cu programul artistic şi videoclipul Târgovişte – Mileniul III creştin în Europa.

Proiectul Perfecţionarea educatoarelor, iniţierea copiilor şi a părinţilor pentru activităţi psihosenzoriale, de comunicare nonverbală şi verbală11 – 10.12.1999, coordonat de UNICEF şi M.E.C., s-a desfăşurat experimental pe un lot de 40 copii de la Grădiniţa nr 8, beneficiind de consultanţă din partea actorului Jelescu Nicolae din Republica Moldova.

Proiect internaţional Best friends cu Grădiniţa Sheperds Hills Nursery din Londra, Anglia (2008 – 2010).

Proiectul Educarea limbajului scris – citit la preşcolari prin intermediul ariei Mediu – Bibliotecă, derulat experimental la Grădiniţa nr 8 Târgovişte, prin colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, reprezentat de doamna Magdalena Dumitrana, cercetător ştiinţific.

In 2002, în grădiniţă s-a desfăşurat un schimb de experienţă cu reprezentanţi culturali ai Norvegiei şi Suediei, în colaborare cu Clubul Soroptimist Internaţional Târgovişte, care a organizat proiectul umanitar Copiii pentru copii sinistraţi

Programul de Educaţie Timpurie pe Arii de Stimulare coordonaM.EUInstitutul Olandez NIZW (1998 – 2002).

Proiectul Drumul muzicii spre sufletul copilului în colaborare cu Liceul de Muzică şi Arte Plastice Balaşa Doamna finalizat cu videoclipul Târgovişte – Mileniul III crestin în Europa.

Proiectul Educaţia prin şi pentru carte la vârstele timpurii;

Educaţia permanentă a părinţilor prin metoda Educăm aşa!, în colaborare cu UNICEF şi Fundaţia Copiii noştri (anual, începând din 1998).

Alternativa educaţională după metoda lui Piter Pitersson – Planul JENA, coordonată de d-na Monica Ciucurean de la Centrul de Educaţie Preşcolară din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a fost experimentată în grădiniţă în anul şcolar 2001 – 2002. În cadrul acestei alternative, unitatea noastă a fost unitate pilot şi s-a supus “Evaluării instituţionale în legătură cu derularea Planului JENA”.

Programul de alternativă educaţională Step by Step (anual, începând din 2004) – 4 grupe în prezent.

Proiectul Naţional de Educaţie pentru dezvoltare durabilă Idei verzi pentru Alfabetizarea Ecologică a Populaţiei AEP – Reciclează, Refoloseşte, Reutilizează (2008 – 2009).

Proiectul de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport Kalokagathia (2007).

Programul Naţional de Educaţie Ecologică Ecogrădiniţa (2003 – 2005).

Concursul Câştigi uşor cu Wiesana Junior (2006)

Alte activitati extracurriculare:

Parteneriate educationale cu gradinite din judetul Brasov, Calarasi, Arges,

Bucuresti, Sibiu, Giurgiu, Teleorman, Braila, Constanta etc.

Actiuni caritabile pentru copiii din familii devaforizate: Balteni, Alunis, Romanesti, Niculesti, ARED, pentru batranii din caminul de batrani “Catedrala Eroilor”, “Sfanta Elena”, Centrul Social “Impreuna vom reusi”;

Initiere si organizare de concursuri scolare:

In 2016, Gradinita Raza de Soare Targoviste, in colaborare cu alte gradinite partenere, a initiat si organizat concursul Interjudetean “Sa cresti mare si voinic”, concurs de educatie sanitara si are in pregatire un alt concurs interjudetean de educatie ecologica, “Prietenii naturii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre personalul gradinitei:

TABEL CU SALARIATII INSTITUTIEI -la  10.05.2016                          

NR.     NUME  PRENUME                                      FUNCTIA

1               CUCULEA NICOLETA CATALINA                DIRECTOR

2              CIULEI FLORENTINA                                                     PROFESOR INVATAMANT PRESCOL3              MARIANA                  PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

4              DONESCU   MILICA                                                          ROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

5              MARUNTU  MIHAELA CARMEN                                PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

6              CRISTEA LILIANA                                                            PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

11           ION ALINA                                                                           PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

12           ANGHEL VASILICA RALUCA                                      PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

13           SIMINICIUC  LAURA GEORGETA                             PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

14           BARASCU  FLORENTINA DORINA                            PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

15           DOROBANTU  NICOLETA GEORGIANA                   PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

16           ENE  RALUCA-ALEXANDRA                                        PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

17           VITIONESCU  IONELA CLAUDIA                              PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

18           COCIUG  ZIZI                                                                       EDUCATOARE

19           DINCA  MARIA                                                                   EDUCATOARE

20           CEAUSU IOANA RUXANDRA                                      PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

21           VISAN   IOANA ALEXANDRA                                     EDUCATOARE

22           STROE  VIOLETA DANIELA                                         PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

23           DUMITRESCU    IZABELA                                             PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

24           ANGHEL CARMEN ELENA                                           EDUCATOARE

25           ENACHE  MARIA                                                             EDUCATOARE

26           GHEORGHE ANGELICA MARIA                                PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

27          ENE ANA-MARIA                                                            PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

28           STOICULESCU   SIMONA                                               PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

29           VINTILA  CATALINA                                                    PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR

30           DANCIU CRISTINA ELENA                                         CONTABIL SEF

31           RADU    MIOARA                                                              ADMINISTRATOR

32           RADU    TUDOR                                                                 MUNCITOR INTRETINER

33           ALBU    VERONICA                                                          MUNCITOR BUCATAREASA

34           ARZOIU  CRISTINA                                                         INGRIJITOR

35           CHECHERITA   VILUTA                                                 MUNCITOR SPALATOR

36           CIOBANU   IULIANA                                                         MUNCITOR OFICIU H

37           HAPCHINA  LUCIA                                                         INGRIJITOR

38           IONITA ANA                                                                      INGRIJITO

39           PURICEL CORINA                                                            INGRIJITOR

40           ILIE  FLORENTINA LUMINITA                                 INGRIJITOR

41           NICU     OANA-MIHAELA                                              MUNCITOR OFICIU  HRANA

42           PREDA GABRIELA                                                            INGRIJITOR

43           RADU    FLORICA CRISTINA                                       INGRIJITOR

44           RADU    LENUTA                                                              INGRIJITOR

45           IANCU ELENA ROXANA                                               MUNCITOR BUCATAREASA

46           UNGUREANU     VASILICA NATALIA                     INGRIJITOR

47           CRISTESCU        LUMINITA                                          INGRIJITOR

48           VLAD    ELENA ANGELA                                               INGRIJITOR

49           COSMA LIDIA                                                                    INGRIJITOR

50           GRADINARU      DANIELA                                           INGRIJITOR

51           ILIE       NELI                                                                      INGRIJITOR

52           NEDELCU LILIANA                                                        INGRIJITOR

RESURSE MATERIALE:

 • 14 săli de grupă cu săli de mese şi grupuri sanitare proprii
 • 2 cabinete medicale
 • 1 birou director
 • 1 birou contabil
 • 1 birou administrator
 • 1 bibliotecă
 • 1 sală de ședințe – centru CRED
 • 1 cabinet psiho-pedagogic/logopedie
 • 1 bucătărie
 • 2 oficii
 • 1 spălătorie
 • 1 magazie

 

Bugetul Gradinitei “Raza de Soare” Targoviste pentru anul 2016

Denumirea indicatorilor  Total an 2016 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Titlul I – Total cheltuieli (Sect Functionare + Sect Dezvoltare) 1690000 667000 397000   375000 251000
Cheltuieli curente 1690000 667000 397000   375000 251000
Ch. personal 1362000 435000 364000   343000 220000
Chelt. Sal. In bani  988000 291000 273000    52000 172000
Salarii  de baza  958000 270000 266000   250000 172000
Fond afferent platii cu ora    30000   21000    7000      2000          0
Contributii  374000 144000   91000     91000   48000
Contributii de asigurari sociale de stat  250000   85000   65000    65000    35000
Contributii de asigurari de somaj     4000     2000    1000     1000         0
Contributii de asigurari soc. de sanatate   75000   44000  12000   12000    7000
Contributii de asig. Ptr. Accidente de munca si boli profesionale    3000     1000   1000    1000         0
Contributii ptr. Concedii si indemnizatii   42000   12000  12000   12000    6000
TITLUL II- BUNURI SI SERVICII  328000  232000   33000   32000    31000
Bunuri si servicii  128000    62000    3000   32000   31000
Furnituri de birou     2000      1000          0    1000        0
Material pentru curatenie     4000      1000          0    2000    1000
Incalzit, iluminat si forta motrica    79000    40000          0   19000  20000
Apa, canal si salubritate    29000    13000     1000    7000    8000
Transport     7000      3000     1000    2000    1000
Posta, telecomunicatii, radio, tv., internet     3000      1000     1000    1000         0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare     4000     3000          0        0    1000
Hrana  200000  170000   30000         0         0
Hotarari judecatoresti           0          0          0          0          0
Salarii 1362000 435000 364000 343000 220000

 

P.PRIMAR,                                                                             DIRECTOR EXECUTIV

CRISTIAN DANIEL STAN                                   DR. EC. DANIELA POPA

VICEPRIMAR,

 

Imnul Grădiniţei „Rază de Soare” din Târgovişte

 1. Grădină, grădină frumoasă

Eşti rază de soare acum,

Ce-ntâmpini în zori toţi copiii

Şi paşii spre viaţă-i îndrumi.

Refren: Frumoasă grădiniţă

La tine cu drag mă primeşti

Eşti raza mea de soare,

Ce dragă tu îmi eşti!

2.   O zână-nţeleaptă vegheză,

Din zori până seara târziu

Şi tainic trimite o rază

Spre braţele mici ce-o cuprind.

Refren : Frumoasă grădiniţă…

3.   Noi creştem, dar şcoala ne-şteaptă

Grădină nu plânge, te rog!

La tine ne vom întoarce

Cu dragoste, nu ne uita.

Refren: Frumoasă grădiniţă…